sản phẩm

Genesig® Real-Time PCR Coronavirus COVID-19 (CE IVD)
Xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 CE IVD

Genesig® Real-Time PCR Coronavirus COVID-19 (CE IVD) được chỉ định để định tính RNA virus SARSCoV-2 tách chiết từ mẫu phết khoang mũi, hầu họng và đờm từ bệnh nhân, sử dụng các hệ thống tách chiết được chứng nhận CE IVD và hệ thống PCR liệt kê ở trên. Bộ kit này được chỉ định sử dụng bởi kĩ thuật viên đã được đào tạo về kĩ thuật sinh học phân tử.

Genesig® Real-Time PCR Coronavirus COVID-19 (CE IVD) là xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên công nghệ Real-Time PCR, phát hiện đặc hiệu RNA virus SARS-CoV-2. Hệ thống đầu dò dựa trên nền tảng Công nghệ TaqMan®.

Đầu dò đặc hiệu cho COVID19 được đánh dấu huỳnh quang FAM và đối chứng nội được đánh dấu huỳnh quang HEX.

Xét nghiệm bao gồm một đối chứng nội để xác định trường hợp ức chế PCR, độ tinh sạch của sản phẩm tách chiết và xác nhận tính toàn vẹn của quá trình PCR.

Công nghệ Real-Time PCR sử dụng phản ứng PCR để khuếch đại các trình tự mục tiêu đặc hiệu và thông qua các đầu dò chuyên biệt để phát hiện RNA được khuếch đại. Các đầu dò được gắn chất phát huỳnh quang và chất hấp phụ tương ứng.

Đang cập nhật