Chứng Nhận

chứng nhận ISO 13485-2016
chứng nhận GMP
chứng nhận ISO 13485-2017
giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng xét nghiệm