giới thiệu

XN Di truyền học phân tử


Công ty BIMEDTECH cung cấp dịch vụ xét nghiệm gen như sau:

  STT  

TÊN XÉT NGHIỆM

 KỸ THUẬT THỰC HIỆN

1

 Đột biến gen alpha-globin

Gap-PCR

2

 Đột biến gen alpha-globin

DNA-microarray

3

 Đột biến gen beta-globin

Giải trình tự DNA

4

 Đột biến gen beta-globin

DNA-microarray

5

 Đột biến gen GJB2

Giải trình tự DNA

6

 Định tuýp 35 chủng HPV (Human Papillomavirus)

DNA microarray

7

 Xác định tính đa hình CYP2C19

Real-time PCR

8

 Xác định tính đa hình CYP2C19

DNA microarray

9

 Xác định tính đa hình gen CYP2C9 và VKORC1

Real-time PCR

10

 Xác định tính đa hình gen CYP2C9 và VKORC1

DNA microarray

11

 Xác định vi khuẩn gây truyền nhiễm đường tình dục

DNA microarray

12

 Xác định Herpesvirus người và Enterovirus

DNA microarray

13

 Xác định virus đường hô hấp

DNA microarray

14

 Xác định vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp

DNA microarray

15

 Xác định tác nhân gây nhiễm trùng huyết

DNA microarray

16

 Xác định tác nhân vi khuẩn gây tiêu chảy

DNA microarray